View count: 5808

Students

Student Awards

National Awards
2019 MOST College Student Research Project Grants RMI 4 A Yang,Shen
Lyu,Guan-Yi
RMI 4 B Bao,Wei-Ni
RMI 4 C Liang,Sin-Huei
2020 MOST College Student Research Project Grants RMI 3 B Su,Siao-Han
Li,Dong-Han
RMI 3 C Shih,Neng-Fa
Guo,Siou-Jyuan
Jhang,Yun-Chen
Ji,Pei-Sin
 
 
 
Schoolwide Awards
2017 Outstanding young college RMI 4 C Chen,Pin-Siou
2019 Outstanding young college RMI 4 A Yang,Jia-Lin
RMI 4 B Zeng,Sih-Jia
2021 Outstanding young college RMI 4 A Jiang,Pei-Syuan
 
 
 
 
Freshman Choir Competition
2013 Freshman Choir Competition First Runner-up
2015 Freshman Choir Competition Second Runner-up
2017 Freshman Choir Competition Second Runner-up
 

 
 
School Anniversary Cheerleading Competition
The 56th School Anniversary Excellence
The 57th School Anniversary The 8th Prize
The 58th School Anniversary Excellence
The 59th School Anniversary Excellence
The 60th School Anniversary Excellence
 
 
 
Sports Competition
2019 Freshmen Departmental
Sports Cup
First Runner-Up Boys’
Basketball 
2019 MCU President Cup First Runner-Up Boys’
Volleyball
Champion Boys’
Basketball
2020 Freshmen Departmental
Sports Cup
First Runner-Up Boys’
Volleyball
First Runner-Up Girls’
Volleyball
First Runner-Up Girls’
Basketball
Second Runner-Up Boys’
Basketball
2020 MCU President Cup Champion Boys’
Volleyball
First Runner-Up Boys’
Basketball
First Runner-Up Girls’
Basketball
2020 Christmas-Insurance Cup Champion Boys’
Volleyball
Second Runner-Up Girls’
Volleyball
 
 
 
Finance Planning Competition
2017 The 6th National College Finance Planning Competition Good Hsu,Ya-Chu、
Zeng,Sih-Jia
Ye,Jia-An

Cao,Sin-Yuan、
Nian,Ciao-Jhen、
Tsai,Yi-Hsuan
2017 The 7th National College Finance Planning Competition Excellence Cai,Jing-Wun、
Sie,Meng-Jhen
2018 The 7th National College Finance Planning Competition Excellence Jhang,Yun-Ci 、
Yan,Jia-Yu 、
Wang,Kai-Ren
Good Bao,Wei-Ni 、
Lai,Wun-Syuan 、
Tsai,Wen-Shi 、
Li,Jyun-Sian 、
Jhong,Ding-Ru 、
Lin,Sin-An 、
Sie,Yi-Ru 、
Chen,Jheng-Jyun 、
Jhong,Jing-Syuan
2019 The 8th National College Finance Planning Competition Excellence Syu,Huei-Jyun
Jhuang,Pei-Yun、
You,Cian
Good Lin,Yu-Sing、
Li,Dong-Han、
Gao,Ruei-Hong
2020 The 9th National College Finance Planning Competition Excellence Yang,Ching-Lung、
You,Shu-Yu、
Chang,Chih-Chun