View count: 2357

Students

Student Awards

National Awards
2020 MOST College Student Research Project Grants RMI 3 B Su,Siao-Han
Li,Dong-Han
RMI 3 C Shih,Neng-Fa
Guo,Siou-Jyuan
Jhang,Yun-Chen
Ji,Pei-Sin
2019 MOST College Student Research Project Grants RMI 4 A Yang,Shen
Lyu,Guan-Yi
RMI 4 B Bao,Wei-Ni
RMI 4 C Liang,Sin-Huei
 
 
 
Schoolwide Awards
2019 Outstanding young college RMI 4 A Yang,Jia-Lin
RMI 4 B Zeng,Sih-Jia
2017 Outstanding young college RMI 4 C Chen,Pin-Siou
 
 
 
Freshman Choir Competition
2017 Freshman Choir Competition Second Runner-up
2015 Freshman Choir Competition Second Runner-up
2013 Freshman Choir Competition First Runner-up
 

 
 
School Anniversary Cheerleading Competition
The 60th School Anniversary Excellence
The 59th School Anniversary Excellence
The 58th School Anniversary Excellence
The 57th School Anniversary The 8th Prize
The 56th School Anniversary Excellence
 
 
 
Sports Competition
2017 19th TKUBA National Cup Second Runner-up of Girls'
Volleyball Game
2017 19th College Insurance Cup Championship of Boys’
Basketball Game
Championship of Boys’
Volleyball Game
Championship of Girls’
Volleyball Game
 
 
 
Finance Planning Competition
2019 The 8th National College Finance Planning Competition Excellence Syu,Huei-Jyun
Jhuang,Pei-Yun、
You,Cian
Good Lin,Yu-Sing、
Li,Dong-Han、
Gao,Ruei-Hong
2018 The 7th National College Finance Planning Competition Excellence Jhang,Yun-Ci 、
Yan,Jia-Yu 、
Wang,Kai-Ren
Good Bao,Wei-Ni 、
Lai,Wun-Syuan 、
Tsai,Wen-Shi 、
Li,Jyun-Sian 、
Jhong,Ding-Ru 、
Lin,Sin-An 、
Sie,Yi-Ru 、
Chen,Jheng-Jyun 、
Jhong,Jing-Syuan
2017 The 7th National College Finance Planning Competition Excellence Cai,Jing-Wun、
Sie,Meng-Jhen
2017 The 6th National College Finance Planning Competition Good Hsu,Ya-Chu
Zeng,Sih-Jia
Ye,Jia-An

Cao,Sin-Yuan、
Nian,Ciao-Jhen、
Tsai,Yi-Hsuan